Werkbezoek Dinkelland Werkt

Op donderdag 23 juni jl. hebben drie leden van het WMO-lab, Anthony van Peet, Jan Mistrate Haarhuis en Gerard Schulte (vertegenwoordigers werkgroep Werk en Inkomen) een bezoek gebracht aan Dinkelland Werkt in het gemeentehuis Dinkelland.

Aanleiding voor dit bezoek was dat het WMO-lab zich sowieso op de hoogte stelt van de aspecten op het gebied van de WMO, in dit geval specifiek ten aanzien van participatie van burgers op het gebied van Werk en Inkomen. Daarnaast ontvingen wij natuurlijk ook de negatieve signalen uit de media, en we wilden daarover graag in gesprek.

Op het programma stond:
1. Een gesprek met de Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR);
2. Een gesprek met Niek Wolters over detacheringen in het bedrijfsleven;
3. Uitleg over de Sociale Werkvoorziening en de toekomst van doelgroepen door Antoon Hendriks, projectleider Dinkelland Werkt
4. Een bezoek aan de groen werkplaats Hanzeweg, waar met de medewerkers is gesproken
5. Een bezoek aan Beschut Binnen bij SOWECO en een gesprek met enkele medewerkers

Het werkbezoek werd van beide kanten zeer gewaardeerd; de WMO-lab leden zijn goed geïnformeerd over de situatie van dat moment en de medewerkers van Dinkelland Werkt waren enthousiast over onze belangstelling.

Hieronder een overzicht van de bespreekpunten.

Ad 1 – Tijdelijke Ondernemingsraad
Dinkelland Werkt beschikt over betrokken medewerkers van Noaberkracht; ze tonen echte affiniteit met de doelgroep. Voor de gedetacheerden zijn veranderingen soms moeilijk te bevatten en accepteren. Het is van belang dat er langdurige duidelijkheid komt, omdat het hierbij om een kwetsbare groep arbeidskrachten gaat. Helaas is het op dit moment voor alle medewerkers afwachten hoe de organisatie kan worden aangepast. Het wachten is op de uitkomsten van de rekenkamer. De TOR sprak haar bezorgdheid uit over de inhoud en aard van de discussies over Dinkelland Werkt in de gemeenteraad.

Ad 2 – Detacheringen in het bedrijfsleven
Medewerkers die vanuit de SW (sociale werkplaats) gedetacheerd kunnen worden naar het bedrijfsleven, zijn in staat zich te houden aan reguliere arbeidsafspraken. Doel is om door te stromen naar een functie op de loonlijst van een bedrijf, maar helaas zijn er weinig bedrijven te vinden die hier open voor staan. Bij detachering verliezen zij overigens hun SW-status, maar de gemeente Dinkelland heeft afgesproken dat zij een terugkeergarantie hebben, als dat achteraf nodig blijkt. Echter, deelnemers ‘beschut werken’ bij Soweco (die ook hun SW-status verliezen als zij naar een dagactiviteit van Avelijn gaan) hebben deze terugkeergarantie niet (het gaat hier dan ook om mensen met een dusdanige verstandelijke beperking dat zij nooit bij een regeulier bedrijf zouden kunnen werken).
Het betekent vaak een financiële teruggang, en zolang je de SW–status hebt ben je verzekerd van loon. O.a. werken in de groenvoorziening is onderdeel van Dinkelland Werkt; dit zijn mensen die goed gedetacheerd zouden kunnen worden, maar nu worden ze ingeleend bij de gemeente.

Ad 3 – SW en de toekomst van doelgroepen
Medewerkers die via Dinkelland Werkt worden ingezet in bijvoorbeeld het groen, hebben te maken met aangepaste regels in de groenvoorziening. Hierdoor mogen ze nu minder doen dan eerder het geval was. Ze moeten bijvoorbeeld langer wachten met maaien, waardoor het gras veel hoger staat. Dit maakt het werk lastiger, ze vinden het moeilijk te begrijpen en te accepteren dat ze minder netjes werk kunnen afleveren, en ze krijgen ook veel commentaar van bewoners. Hetzelfde geldt voor medewerkers die in de schoonmaak worden ingezet.

Aveleijn wil graag medewerkers die naar het ‘Beschut werken’ van Soweco Almelo gaan, binden aan hun eigen werkdagbesteding. Vaak wonen deze medewerkers ook bij Aveleijn. Zij houden geen SW-status, maar krijgen meestal een Wajong uitkering. Dit betekent dat deze deelnemers minder inkomen krijgen dan mensen met een SW-status, en zo ontstaat concurrentie tussen de medewerkers bij Soweco.

Het zoeken naar detacheringsplaatsen is niet altijd gemakkelijk. Voor bedrijven geldt dat onbekend onbemind maakt en er rust helaas een stigma op de doelgroep. Daarnaast hebben kleinere bedrijven ook niet de capaciteit in huis om medewerkers die via Dinkelland Werkt gedetacheerd zouden kunnen worden, te begeleiden.
Het signaal naar de gemeente is dat zij actie zouden moeten zetten op het faciliteren van deze begeleiding. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de gemeente het financieel mogelijk maakt dat gepensioneerden van een bedrijf hiervoor ingezet kunnen worden

Voor medewerkers die wel gedetacheerd zijn, blijkt het uiteindelijk moeilijk om op de pay-rol van bedrijven te komen als ze dat zelf zouden willen. Bedrijven zitten er niet om te springen, en hier zal extra actie op gezet moeten worden.

Verder is er nog een inhaalslag te doen met betrekking tot de veiligheid van gedetacheerden. In de contracten is soms niet volledig afgedekt wie verantwoordelijk is voor de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld in de omgang met machines moeten deze medewerkers extra worden begeleid; als dit onvoldoende gebeurt lopen deze medewerkers grotere risico’s dan reguliere medewerkers. De gemeente heeft hier aandacht voor en dit aspect staat op de actielijst.

Ad 4 – Bezoek groenwerkplaats Hanzeweg
In de groen werkplaats werd onder het genot van een lunch gepraat met de medewerkers van noaberkracht die heel open waren over het werk en de mogelijkheden die zij krijgen binnen deze groep

Ad 5 – Beschut Binnen, SOWECO te Almelo
Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek en rondleiding aan Soweco in Almelo. Op de afdeling ‘Beschut Werken’ (vergelijk met het vroegere ‘Topcraft’) hebben zij gesproken met medewerkers die een indicatie hebben voor werken onder extra begeleiding. Deze medewerkers kunnen in plaats van een plek op de Dagopvang , toch aan het werk. Zij ontlenen hieraan identiteit en eigenwaarde, hetgeen voor hen heel belangrijk is.

Bij Soweco werkt een groep van ongeveer 30 beschutte medewerkers vanuit Dinkelland Werkt . Deze mensen zijn het meest kwetsbaar; ze kunnen het moeilijkst met veranderingen omgaan. Voor hen is een detachering bij een bedrijf niet aan de orde, omdat zij dit niet aan kunnen.

De reistijd voor de Beschutwerk groep in Almelo is een minpunt. Sinds ze verhuisd zijn naar Almelo, worden de medewerkers gebracht en gehaald, want reizen via het OV is meestal niet mogelijk. Hierdoor werken zij een halfuur korter. Men is nu gewend aan de langere reistijd, maar probleem is ook dat de Wethouder heeft gezegd dat wordt onderzocht of er in Denekamp iets dergelijks kan worden opgezet. Een ander probleem is dat de regels zo vaak veranderen; dat wordt binnen Soweco bijgehouden, maar is voor een kleinere organisatie niet te doen.

Nieuw Beschut zoekt in de veranderende politieke situatie naar een nieuwe doelgroep. Soweco kende op het hoogtepunt 1800 deelnemers, nu 1200. En het neemt steeds verder af, omdat er alleen nog uitstroom mogelijk is. Niemand kan meer in de SW komen omdat het niet meer bestaat voor nieuwe medewerkers. En er is een herverdeling gemaakt onder diverse noemers op verschillende plekken. Dinkelland Werkt heeft de taak om werk te zoeken voor deze medewerkers.

Nawoord
De vertegenwoordigers van het WMO-lab waren aangenaam verrast door de openheid waarmee zij te woord zijn gestaan door zowel de medewerkers van Dinkelland Werkt, als enkele van de deelnemers die zij hebben mogen spreken. Wij danken hen hiervoor van harte! Speciale dank aan Arja ten Thije die het programma voor dit werkbezoek heeft gemaakt.

Met het oog op de recente publicaties in de media zal het WMO-lab de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Wij hebben de wethouder schriftelijk verzocht om ons op de hoogte te houden. Het gaat hier tenslotte om een kwetsbare groep burgers.